गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले गाउँपालिका अन्तरगत संचालित पसल हरुको अनुगमन गरेको छ