रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा न १द्धारा खेलकुद सामाग्री हस्तान्तरण