लोहोराले हानेर फुपूको हत्या, कुकुरले पत्ता लगायो हत्यारा