गलकोट नगर कार्यपालिकाको ४३ औं बैठक सम्पन्न, मल्म पाण्डबखानी मोटरबाटो छनोट गरि पठाउने निर्णय।