गणेश अधिकारीको सृर्जनामा साँचो मायाको’ गित सार्वजनिक