जन्मदिनकोद अबसरमा विध्यालयलाई आधुनिक सुचना बोड हस्तान्तरण