सरकारले सामाजीक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई कारबाही गर्ने ।।