लुम्बिनी प्रसेशसभा साँसद कमलराज श्रेष्ठ द्दारा निर्माधिन विकास आयोजनाको निरिक्षण