न्यु होराइजन कलेजमा परियोजना कार्यको प्रिजन्टेशन सम्पन्न