रेसुङ्गा नगरका किशोरीहरुलाई आत्मरक्षा तालिम सम्पन्न