बडिगाडमा पहिलो पटक नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सुरु