छत्रकोट गाउँपालिकामा उखु उत्पादन बढाउन बिउ सप्लायर्स संग संझौता