छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीका बिद्यालयमा २ दिन बिदा परिक्षा पनि सर्यो