छत्रकोट गाउँपालिका खर्ज्याङ गुल्मीमा खेल मैदानको ८० प्रतिसत काम सम्पन्न।