गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण जारी