बजेट २ करोड १६६० मिटरको काम,२५८ मिटर भुक्तानी रोक्का, हिसाब ठेक्दार र कर्मचारीको