अंग्रेजी माध्ययम सञ्चालन गरेका सामुदायीक विद्यालयका शिक्षकहरुको प्रश्नपत्र निर्माण सम्बन्धि कार्यशाला सम्पन्न