बिपन्न परिवारको प्रमुख सदस्यको मृत्यु भएपछि राहत प्रदान