रुरु धार्मिक सस्थालाइ बुटवल बाट कमप्युटर प्रिन्टर सहयोग प्रदान